EL PROJECTE / EL PROYECTO / OUR PROJECT

Les noves amigues de la Maria” és un projecte que busca reivindicar les dones a la historia. En els llibres de text apareixen molt poques dones i podría semblar que no hem tingut un paper destacat al llarg de la historia, però això no és aixi. Tot i els obstacles que imposa la societat patriarcal, moltes dones han aconseguit destacar en àmbits com la ciencia, la literatura o la filosofía. Perquè no se’n parla a les aules? Volem donar a conèixer aquestes dones per tal de fer justicia i alhora donar referents a les nenes d’avui en dia.

El principal pilar d’aquesta iniciativa és un conte infantil il·lustrat, anomenat “Les noves amigues de la Maria”. Es tracta d’una historia narrada amb rimes, per tal de fer-la més atractiva per la mainada, i que ens explica el viatge pel temps que fa la protagonista per conèixer dones de diversos moments històrics i dedicades a diferents disciplines.

………………

“Las nuevas amigas de María” es un proyecto que busca reivindicar las mujeres en la historia. En los libros de texto aparecen muy pocas mujeres y podría parecer que no hemos tenido un papel destacado a lo largo de la historia, pero eso no es así. A pesar de los obstáculos que impone la sociedad patriarcal, muchas mujeres han conseguido destacar en ámbitos como la ciencia, la literatura o la filosofía. Porque no se habla en las aulas? Queremos dar a conocer estas mujeres para hacer justicia ya la vez dar referentes a las niñas de hoy en día.

El principal pilar de esta iniciativa es un cuento infantil ilustrado, llamado “Las nuevas amigas de María”. Se trata de una historia narrada con rimas, para hacerla más atractiva para los niños, y que nos cuenta el viaje por el tiempo que hace la protagonista para conocer mujeres de diversos momentos históricos y dedicadas a diferentes disciplinas.

……………

Mary’s new friends” is a project that seeks to vindicate women in history. There are very few women in the textbooks and it may seem that we have not played a leading role throughout history, but that is not the case. Despite the obstacles imposed by patriarchal society, many women have managed to excel in areas such as science, literature or philosophy. Why not talk to the classrooms? We want to get to know these women in order to do justice and at the same time give reference to the girls of today.

The main pillar of this initiative is an illustrated children’s story, called “The new friends of the Maria”. It is a story narrated with rhymes, in order to make it more attractive to the baby, and that tells us the journey through the time that the protagonist to meet women from different historical moments and dedicated to different disciplines.

Advertisements